Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Barnerett og barnevern

Vi i Wigemyr har lang erfaring og god kompetanse innen barnerett og barnevern. Vi forhandler og gir bistand til foreldre ved uenighet om foreldreansvar, samvær, fast bosted og andre spørsmål.

Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Energirett

Vi i Wigemyr tilbyr rådgivning fra erfarne advokater om rettsspørsmål for utbygging av vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forretningsjus og selskapsrett

Selskaper med næringsvirksomhet har behov for erfarne rådgivere som forstår kommersiell tankegang og kjenner regelverket. Våre advokater har bistått selskaper ved etablering av virksomhet, drift og utvikling, så vel som avvikling.

Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner og virksomheter i dialog med, og i saker mot forsikringsselskaper. Dette kan være tolking av forsikringsavtaler, skadeoppgjør eller klage på selskapenes avgjørelser.

Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi i Wigemyr bistår ofte grunneiere når det offentlige vil ekspropriere eiendom.

Konkurs, rekonstruksjon og dødsbo

Wigemyr har et erfarent team av advokater med støtte av saksbehandlere som arbeider med konkursbo og rekonstruksjon. Mange av våre advokater arbeider også med privat og offentlig skifte av dødsbo.

Person- og pasientskader

Hos Wigemyr møter du advokater som er spesialister på alle typer personskader som trafikkskader, yrkesskader/sykdom og pasientskader. Vi kan bistå i sak mot forsikringsselskaper, private motparter og offentlig myndigheter, og vurderer gjerne din sak.

Strafferett og bistand

Wigemyr håndterer saker innenfor alle deler av både alminnelig og spesiell strafferett. Det betyr rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter til den er ferdig behandlet i nødvendige domstolinstanser.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.