Generelle oppdragsvilkår

Salærberegning

Vi vil fakturere deg løpende for våre tjenester fra oppdragets start. Det vil også kunne være aktuelt å be om forskudd på salær. Slikt forskudd vil da bli innsatt på vår klientkonto, og når det foretas avregning, vil vi overføre hele eller deler av forskuddet fra vår klientkonto til vår driftskonto som hel eller delvis betaling av vårt salærkrav.

Utgangspunktet for salærberegningen vil være den tid som medgår for å utføre oppdraget. Andre momenter kan vektlegges, som bl.a. oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, sakens betydning og utfall.

I forbindelse med oppdraget kan/vil det påløpe utgifter til sakkyndig mv som du vil være ansvarlig for. Viderefakturering av utlegg vil normalt medføre mva. på utlegget.

Dersom du er berettiget til rettshjelpsdekning i saken, enten fordi det foreligger en forsikring eller at du kan få rettshjelp etter lov om fri rettshjelp, vil vi – forutsatt at vi får den relevante informasjonen fra deg – ta kontakt med forsikringsselskap / statsforvalter for å få innvilget slik rettshjelpsdekning som vil kunne dekke salærkravet helt eller delvis. I saker med rettshjelpsdekning gjør vi oppmerksom på at hvis forsikringsselskapet ikke aksepterer vår fordeling av faktura, vil du måtte betale det som forsikringsselskapet ikke dekker.

Det samme gjelder i saker der andre enn klient etter avtale skal dekke vårt salær. 

Klageadgang

Du har anledning til å be advokatforeningens disiplinærorgan for Aust/Vest-Agder og Rogaland om å vurdere om oppdraget er utført iht. god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Klagefristen er normalt 6 måneder.  En avgjørelse av disiplinærorganet kan også klages inn for Disiplinærnemnda.

Kommunikasjon/behandling av informasjon

Vi vil kommunisere med deg pr. vanlig post eller via e-post med mindre annen form for kommunikasjon særskilt avtales. Vi gjør oppmerksom på at vår e-post ikke er kryptert.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget, vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier av personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglig leder.

Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan saksansvarlig advokat kontaktes.

Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring.

Ansvarsforsikring- og begrensning

For advokatvirksomhet er det visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Minimum forsikringssum er p.t. kr. 5 millioner.  Med mindre annet er avtalt eller følger av ufravikelig lov, er vårt samlede maksimale ansvar for feil, mangler etc., begrenset til den lovpålagte forsikringssummen, dvs. p.t. kr. 5 millioner pr skadetilfelle.

Hvis ikke annet er avtalt, plasseres klientmidler på en felles klientkonto i advokatfirmaets navn. Advokatfirmaets ansvar for klientmidler dersom banken tas under offentlig administrasjon, er begrenset til den til enhver tid gjeldende dekning som oppnås fra Statens banksikringsfond. Dette innebærer at klienten kan lide tap dersom banken tas under administrasjon og klientmidlene overstiger den dekning som mottas fra banksikringsfondet. Dersom klienten ønsker at klientmidlene plasseres slik at risikoen reduseres eller elimineres, kan dette gjøres etter nærmere avtale og mot at advokatfirmaet godtgjøres for medgått tid for å etablere en slik ordning.  

Hvitvasking

Advokater er underlagt lov om hvitvasking og vårt firma har rutiner i tråd med dette. Dette innebærer også at advokatene har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.