Foto: Shutterstock

Får grunneierne godt nok betalt for energiressursene?

For grunneiere kan avtaler om utleie til energiproduksjon gi viktige tilskudd til annen drift.

Samfunnet trenger ren energi. Innen 2030 skal vi kutte CO2-utslipp med 55 % sammenlignet med 1990-nivå. Regjeringen lanserer blant annet Grønt industriløft, og hele samfunnet jobber for omstilling og det grønne skiftet.
Samfunnsendringene og satsingene vil kreve store mengder ny, ren energi.

Mange selskaper ser nå muligheter i høye kraftpriser og miljøsatsing, og investerer tungt i ny kraftproduksjon. Ny vannkraft, solkraft og vindkraft planlegges i store deler av landet.

For grunneiere kan avtaler om utleie til energiproduksjon gi viktige tilskudd til annen drift. Kraftinntekter kan være langsikt og kjærkommen inntektskilde, som kan gi mulighet for investering og bosetting. Lønnsomheten i utleie til kraftproduksjon er vesentlig høyere enn om arealene brukes til eksempelvis tradisjonell skogsdrift. Grunneiere inngår derfor nå en rekke avtaler med kraftselskaper om utbygging av vannkraft, vindkraft og solkraft.

Kraftselskaper satser på å få rett til å bygge ut ny kraft.  Prosjektselskaper (dvs.selskaper som inngår grunneieravtaler og kanskje søker om konsesjon, men som ikke bygger ut selv), er aktive i markedet. Det er potensielt store inntekter å
hente for aktørene i dette markedet. Prosjektene krever store investeringer, men hvis kraftprisen blir høy er det potensielt svært god lønnsomhet for de som investerer.

Ikke alle utbyggere tilbyr grunneierne det vi mener er en rettferdig og markedsmessig korrekt andel av inntektene. Vi har sett eksempler på avtaler som er uoppsigelige for grunneier for alltid, og der utbygger kan bruke så lang tid de vil på å utvikle prosjektet uten at grunneier får noe vederlag. Hvis det blir drift og produksjon så får grunneier lav leie, og uansett hvor godt verket vil gå, forblir grunneiers leie lav.

Det er også stort sprik i vilkår for grunneiers bruk av området mens energiproduksjonen pågår. I noen tilfeller bygger utbygger verdifulle veier for grunneier og sambruk fungere god. I andre avtaleforhold stenges grunneier ute fra bruk av egen eiendom.

Det er viktig å sikre grunneier god avkastning og gode vilkår i leieperioden.Grunneier skal få godt nok betalt for energiressursene, og en rettferdig del av verdiskapningen det grønne skiftet skal gi.

Det er viktig for grunneierne å ha kontakt med advokater som kjenner dette markedet før avtale inngås.

Bilde av Får grunneierne godt nok betalt for energiressursene?

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Får grunneierne godt nok betalt for energiressursene?

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
E-post