Ikke hjemmel for å pålegge en part personundersøkelse hos privat sakkyndig

Protector Forsikring ønsket at en privat part skulle pålegges personundersøkelse hos privat sakkyndig. Agder lagmannsrett fant at det ikke forelå hjemmel for slik undersøkelse.

Foto: Liv-Unni Tveitane

Advokat Johan F. Gjesdahl bistår en klient i personskadesak, som følger av en turnulykke hun ble utsatt for hun var 13 år. Det er tatt ut stevning ved Agder tingrett med erstatningskrav mot forsikringsselskapet.  

Under saksforberedelsene fremsatte forsikringsselskapet begjæring om bevistilgang ved at retten skulle pålegge Gjesdahls klient å la seg undersøke av medisinsk sakkyndig engasjert av forsikringsselskapet.

Agder tingrett avsa kjennelse den 9. mars der begjæringen fra forsikringsselskapet ikke ble tatt til følge. Forsikringsselskapet anket kjennelsen, men fikk ikke medhold av Agder lagmannsrett. Agder lagmannsrett avsa kjennelse den 26. april hvor anken fra forsikringsselskapet ble forkastet.

I kjennelsen fra Agder lagmannsrett, uttales det:

«Lagmannsretten bemerker at Protector også var kjent del i Rt.2014-1084 uten å vinne frem og neppe kan ha vært ukjent med avgjørelsen. Selskapet er som den profesjonelle og sterke parten i en sak om erstatning for personskade å bebreide for å ha fremsatt en begjæring som selskapet burde vite åpenbart ikke kunne føre frem.

Det ble konkludert med at det ikke er hjemmel for å pålegge en del personundersøkelse hos privat sakkyndig. Noe som har vært gjeldene rett over lengre tid.