Foto: Shutterstock

Trygghet gjennom fremtidsfullmakt

Gjennom en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvordan dine interesser skal ivaretas når du ikke lenger er i stand til å ivareta dem selv. Hos Wigemyr er vi flere som kan hjelpe deg med å opprette en fremtidsfullmakt

Mange føler en ekstra trygghet gjennom å opprette en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt bestemmer hvem som kan handle på vegne av deg dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser. En fremtidsfullmakt kan også si hvordan dine økonomiske interesser skal ivaretas. Du bestemmer selv hva fremtidsfullmakten skal inneholde.

En fremtidsfullmakt regulerer ofte følgende:

  • Hvem som skal representere deg overfor stat eller kommune.
  • Hvem som skal disponere dine konti.
  • Hvem som skal betale dine regninger og andre forfallende betalinger.
  • Hva som skal skje ved bolig/fritidseiendommen og andre eiendeler hvis du kommer på sykehjem eller institusjon.
  • Eventuelt salg eller annen disponering av fast eiendom.
  • En fremtidsfullmakt kan også inneholde visse arverettslige problemstillinger.

Det også opp til deg selv når du ønsker at fremtidsfullmakten trer i kraft. En ordinær fullmakt gjelder fra det tidspunktet hvor fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, for eksempel ved en demenssykdom som alzheimer.   

Du utpeker selv hvem du ønsker som fullmektig gjennom fremtidsfullmakten. For mange er det en ekstra trygghet at barn, barnebarn, søsken eller andre betrodde personer skal ivareta dine økonomiske interesser. Du synliggjør også dine interesser i enda større grad ved å selv opprette en fremtidsfullmakt. Gjennom å opprette en fremtidsfullmakt kan du også forebygge og hindre konflikter internt i familien om hvem som skal opptre på dine vegne.

Ta kontakt med vårt kontor dersom du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.