Foto: Shutterstock

Dette er de nye reglene for hjemmekontor

Regjeringen så nylig behov for å fastsette endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften). Regelendringen trer i kraft 1. juli 2022.

Regjeringen så nylig behov for å fastsette endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften).  Den nye forskriften trer i kraft den 1. juli 2022 og innebærer blant annet at det må inngås skriftlig arbeidsavtale om hjemmearbeid.

Selv om hyppig bruk av hjemmekontor kanskje medførte stor skepsis blant arbeidsgivere og arbeidstakere i begynnelsen, så vi under pandemien at teknologiske nyvinninger muliggjør en slik løsning – også på effektivt vis. Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, handler de nye endringene i forskriften om å tilpasse regelverket som knytter seg til hjemmekontorarbeid til et mer moderne arbeidsliv.

Kravet om skriftlig arbeidsavtale

Någjeldende hjemmekontorforskrift ble vedtatt i 2002 og stiller krav om at arbeidsgiver og arbeidstaker må inngå skriftlig avtale om hjemmekontor for at ordningen skal være lovlig. Under pandemien så vi imidlertid at arbeidsplasser i landet ble ilagt påbud om hjemmekontor, og der hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndigheten, kan arbeidsgiver i stedet for skriftlige avtaler med arbeidstaker, gi informasjon om bruk av hjemmekontor etter drøftinger med tillitsvalgte.

Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Den nye forskriften tydeliggjør arbeidsgivers plikt til å sikre arbeidstakerne et forsvarlig psykososialt miljø – også når arbeidstaker utfører arbeid hjemmefra. Arbeidsgiver må påse at forholdene arbeidstaker arbeider under er «fullt forsvarlig» både med hensyn til arbeidssted, arbeidsutstyr samt at innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger. Dersom arbeidet i hovedsak utføres om natten, skal arbeidstaker gis tilbud om helsekontroll.

Arbeidstid

Etter någjeldende hjemmekontorforskrift gjelder ikke arbeidsmiljølovens sentrale bestemmelser om arbeidstid ved arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Arbeidsdepartementet mener at behov for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontor, og fra 1. juli 2022 gjøres arbeidsmiljølovens regler om alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, søndagsarbeid og nattarbeid derfor også gjeldende for hjemmearbeid.

Krever enighet

I likhet med arbeidsmiljøloven, sier ikke forskriften noe om arbeidsgivers adgang til å pålegge hjemmekontor mot den ansattes ønske. Imidlertid må det legges til grunn at arbeidsgiver som hovedregel kan pålegge den ansatte å arbeide hjemmefra dersom det foreligger anbefalinger eller pålegg fra myndighetene.

Dersom slike anbefalinger eller pålegg ikke finnes, må arbeidsgiver og arbeidstaker være enige om at arbeidstaker skal arbeide fra hjemmet sitt. Dersom slik enighet ikke oppnås, men arbeidsgiver likevel ønsker å pålegge arbeidstaker dette, oppstår spørsmålet om arbeidsgiver ensidig kan beslutte dette i kraft av styringsretten. Dette skal vi ikke behandle nærmere i denne artikkelen, men det skal mer til for arbeidsgiver å endre arbeidssted i kraft av styringsretten enn for eksempel måter arbeid skal utføres på.

Arbeidstilsynets rolle   

Arbeidstilsynet har pr. i dag kun en veiledende rolle om bestemmelsene i forskriften, men når den nye forskriften trer i kraft gis Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.